Regulamin

1.Definicje

Następujące określenia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. „OrlicaCraft” oznacza firmę:
  OrlicaCraft Wojciech Kamyszek
  Ul. Niesiołowskiego 8b/39
  87-100 Toruń
  NIP: 9562284711
  REGON: 341502329
 2. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 3. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.
 4. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.
 6. „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
 7. „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i OrlicaCraft umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych.
 8. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
 9. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez OrlicaCraft dostępny pod adresem: www.orlicacraft.pl, za pośrednictwem którego OrlicaCraft prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Treści Cyfrowe, a także może świadczyć inne usługi.
 10. „Gotowe produkty” oznacza wykonane wcześniej przedmioty fizyczne, które są umieszczone w Sklepie jako produkty, gotowe do zakupu i wysyłki.
 11. „Treści Cyfrowe” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności pliki tekstowe i zdjęcia w formacie PDF) przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Firmę OrlicaCraft w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. „Udostępnienie Treści Cyfrowych” oznacza odpłatne udostępnienie przez Firmę OrlicaCraft Treści Cyfrowych na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych przy użyciu Urządzenia lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych.
 13. „Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).
 14. „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 15. „Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe lub gotowe produkty złożone przez Użytkownika w Sklepie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz OrlicaCraft związane z korzystaniem ze Sklepu i Udostępnianiem Treści Cyfrowych.
 2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest OrlicaCraft.
 3. OrlicaCraft prowadzi za pośrednictwem Sklepu Udostępnianie Treści Cyfrowych oraz sprzedaż gotowych produktów fizycznych, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
 4. Użytkownik zawiera z OrlicaCraft umowę Udostępniania Treści Cyfrowych z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 5. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo OrlicaCraft może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Firmy OrlicaCraft związanych z korzystaniem ze Sklepu lub Udostępnianiem Treści Cyfrowych, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: orlicacraft@gmail.com. Odpowiedzi będą udzielane przez OrlicaCraft bezzwłocznie również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
 6. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 7. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 8. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy OrlicaCraft i Użytkownikiem.
 9. Informacje o produktach i Treściach Cyfrowych podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Rejestracja w sklepie, zasady korzystania z konta

 1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji, lub alternatywnie bez Rejestracji i użycia Konta.
 2. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych i gotowych produktów oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od OrlicaCraft zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości i zalogowanie się do Sklepu za pomocą Hasła i Loginu Użytkownika. Niezwłocznie po zalogowaniu do Sklepu, Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.
 5. Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.
 6. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
 7. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

4. Ogólne zasady składania zamówień

 1. Jeśli Użytkownik chce kupić produkty w Slepie, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.
 2. Szczegółowe informacje o produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych pozycjach. Ceny podawane są w polskich złotych.
 3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.
 4. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez OrlicaCraft, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
 6. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zamów”. Kliknięcie w przycisk „Zamów” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty kwoty za Zamówienie.
 7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza przyjęcie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy złożonej przez Sklep.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe i otrzymaniu przez OrlicaCraft potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia przez OrlicaCraft, wraz z załączonym plikiem do pobrania udostępnionych Treści Cyfrowych.
 9. Umowa sprzedaży pomiędzy OrlicaCraft a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez OrlicaCraft potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności.
 10. W przypadku braku płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od Firmy OrlicaCraft upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5. Płatności

 1. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem operatora płatności współpracującego z OrlicaCraft, w tym w szczególności przelewem elektronicznym.
 2. OrlicaCraft dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za produkty oraz za ich dostawę w postaci faktury (wysyłana na życzenie).
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Dowody zakupu w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedaż dokonywana przez OrlicaCraft za pośrednictwem Sklepu realizowana jest jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Dostawa produktów

 1. Dostawa Treści Cyfrowych następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe i otrzymaniu przez OrlicaCraft potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku gotowych produktów fizycznych koszt dostawy jest zależny od wielkości zamówienia, wyliczany na podstawie cennika przewoźników. Wysyłka następuje zwykle w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

7. Warunki udostępniania treści cyfrowych

 1. Treści Cyfrowe zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Udostępnienie Treści Cyfrowych Użytkownikowi następuje w drodze przesłania drogą poczty elektronicznej linku do pobrania Udostępnianych Treści Cyfrowych.
 3. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 4. Zamawiając Treści Cyfrowe, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez OrlicaCraft świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

8. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze sklepem oraz do pobierania treści cyfrowych

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 2. Treści Cyfrowe zapisane są w formacie PDF (jeśli opis Treści Cyfrowych nie mówi inaczej), by z nich korzystać wymagany jest program lub aplikacja obsługująca ten format.
 3. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych.

9. Odstąpienie od umowy

 1. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Treści Cyfrowych z zastrzeżeniem punktu 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu
 2. W przypadku zakupu gotowych produktów, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny.
 3. Zwrot przedmiotu  przez kupującego powinien nastąpić niezwłocznie w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. OrlicaCraft może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Adres zwrotu towaru:

OrlicaCraft Wojciech Kamyszek

Niesiołowskiego 8b/39

87-100 Toruń

 1. O zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość kupujący zobowiązany jest poinformować OrlicaCraft drogą mailową na adres orlicacraft@gmail.com, załączając stosowne oświadczenie. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani używany. Do zwracanego towaru kupujący zobowiązuje się dołączyć podpisane oświadczenie wraz z dowodem zakupu. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt, nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.
 2. W przypadku odstąpienia kupującego od umowy, OrlicaCraft dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot nastąpi na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w przypadkach:

 

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zgodnie z zapisem Ustawy O Prawach Konsumenta z dn. 30.05.2014: artykuł 38, punkt 2: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”)

 

 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

10. Reklamacje

 1. OrlicaCraft zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie. Ponadto OrlicaCraft zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe i produkty gotowe bez wad.
 2. Użytkownik może zgłosić  OrlicaCraft reklamację, jeżeli stwierdzi, że produkty dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie produktu, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
 • poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orlicacraft@gmail.com
 • poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres:

OrlicaCraft Wojciech Kamyszek

 1. Niesiołowskiego 8b/39

87-100 Toruń

Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.

 1. OrlicaCraft ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli OrlicaCraft nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że OrlicaCraft uznała reklamację za uzasadnioną.
 2. OrlicaCraft poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Firmie OrlicaCraft.
 3. Jeżeli OrlicaCraft uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik otrzyma od Firmy OrlicaCraft nowe, wolne od wad produkty.
 4. Jednak jeśli OrlicaCraft nie dokona wymiany produktów na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli produkty były już wymieniane na wolne od wad albo jeżeli firma OrlicaCraft nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
 5. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi OrlicaCraft.
 6. W toku rozpatrywania reklamacji OrlicaCraft może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. Polityka prywatności

 1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest:

OrlicaCraft Wojciech Kamyszek

Ul. Niesiołowskiego 8b/39

87-100 Toruń

NIP: 9562284711

REGON: 341502329

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub  poprzez wiadomość e-mail na adres: orlicacraft@gmail.com. Chętnie pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

12. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. OrlicaCraft ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za produkty wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, OrlicaCraft zastrzega, że Użytkownik nie może:
 • zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym;
 • podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 1. Treści zamieszczone przez OrlicaCraft w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej OrlicaCraft lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze Sprzedażą Produktów i Udostępnianiem Treści Cyfrowych, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Firmy OrlicaCraft lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. OrlicaCraft nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od OrlicaCraft, których firma OrlicaCraft przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mogła przewidzieć lub którym nie będzie mogła zapobiec, wymienionymi poniżej:
 • przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści;
 • zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
 • przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
 • ataki na system komputerowy lub usługę sieciową;
 • przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 1. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, OrlicaCraft podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
 • w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
 • w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
 • w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
 1. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w ust. 6, OrlicaCraft zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania od OrlicaCraft oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Zmiany regulaminu

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
 2. OrlicaCraft sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

14. Usunięcie konta użytkownika

 1. OrlicaCraft zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres orlicacraft@gmail.com.
 2. OrlicaCraft będzie uprawniona do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązana na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Firmą OrlicaCraft i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.